นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

วธ.ติวเข้ม 770 เครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมสถานศึกษา

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ในปัจจุบัน วิถีชีวิตของคนในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิด วิถีชีวิต และรูปแบบการสื่อสาร โดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์ มีบทบาทต่อชีวิตประจำวันของทุกคน

ดังนั้น เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายของ วธ.ในการประสานงาน และบริหารจัดการเครือข่ายในการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม และสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรม ได้มอบหมายให้กองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม (กฝว.) ประสานงานกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด (สวจ.) 76 จังหวัด สำรวจ รวบรวมข้อมูล และปรับปรุงฐานข้อมูลเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ประเภทศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ทั้งในสถานศึกษา และนอกสถานศึกษา

ซึ่ง สวจ.ได้รายงานข้อมูลสถานการณ์ดำรงอยู่ของเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2565 พบว่า ขณะนี้มีเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในสถานศึกษาทั่วประเทศ 4,694 แห่ง และมีเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมนอกสถานศึกษาทั่วประเทศ 2,946 แห่ง รวมทั้งสิ้น 7,640 แห่ง

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

นางยุพากล่าวอีกว่า วธ.ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2565 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting จำนวน 2 ครั้ง มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด 76 จังหวัด ผู้ที่รับผิดชอบศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมทั้งในสถานศึกษา และนอกสถานศึกษา 76 คน

เครือข่ายศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในสถานศึกษา และนอกสถานศึกษา 76 จังหวัด จังหวัดละ 10 แห่ง รวม 760 แห่ง และเครือข่ายศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในสถานศึกษา และนอกสถานศึกษาพื้นที่กรุงเทพฯ 10 แห่ง รวม 770 แห่ง

“การเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานของเครือข่ายศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมฯ ให้เข้มแข็ง และขยายเครือข่ายให้หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน องค์กร สมาคม มูลนิธิและภาคประชาชน เยาวชน สื่อมวลชน ร่วมเป็นเครือข่าย ในการร่วมกันป้องกัน ตรวจสอบ เฝ้าระวัง แจ้งเตือนภัยสังคม ตลอดจนแก้ไขปัญหาความเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรม เพื่อเป็นการแจ้งเตือนสังคมให้รู้เท่าทัน และทราบถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยง ที่ได้รับผลกระทบจากการก้าวเข้าสู่ยุคสื่อใหม่ เป็นการหลอมรวมเทคโนโลยีสื่อเข้าด้วยกัน ทำให้สื่อสังคมออนไลน์ เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจำวันของผู้คนในสังคมหลากหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทด้านการสื่อสาร ซึ่งกลายเป็นช่องทางรับรู้ข่าวสารที่ทรงอิทธิพลมากในยุคปัจจุบัน” นางยุพากล่าว

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ huntrawhidecreek.com

UFA Slot

Releated